Godišnji financijski plan

Na skupštini Udruge “MI”- Split, dana 22. rujna 2021. prihvaćen je Financijski plan za 2022.godinu.
Udruga "MI" - Split
FINANCIJSKI PLAN 2022.

 

 

RASHODI

opis

iznos

količina

ukupno Kn

Rashodi za radnike (plaće i doprinosi)

plaće

140.000,00 kn

12

1.680.000,00 kn

Materijalni rashodi

       

Naknade troškova radnicima

službena putovanja (javni prijevoz, smještaj, parking i dr.)

2.800,00 kn

12

33.600,00 kn

dnevnice

1.200,00 kn

12

14.400,00 kn

Naknade troškova volonterima

 

150,00 kn

10

1.500,00 kn

Izdaci za naknade osobama izvan radnog odnosa

honorari

70.000,00 kn

1

70.000,00 kn

osvježenje

   

0,00 kn

putni trošak

   

0,00 kn

Rashodi za usluge

telefon

3.500,00 kn

12

42.000,00 kn

pošta

200,00 kn

12

2.400,00 kn

usluge tekućeg održavanja ured

3.000,00 kn

12

36.000,00 kn

usluge investicijskog održavanja ured/program

5.000,00 kn

1

5.000,00 kn

usluge tekućeg održavanja - automobili

1.500,00 kn

12

18.000,00 kn

promidžba

15.000,00 kn

1

15.000,00 kn

komunalne usluge

1.800,00 kn

12

21.600,00 kn

zakupnine i najamnine

1.800,00 kn

12

21.600,00 kn

zdravstvene usluge

     

intelektualne usluge (revizija i sl.)

15.000,00 kn

1

15.000,00 kn

računalne usluge

1.000,00 kn

12

12.000,00 kn

ostale usluge - knjigovodstveni servis

4.000,00 kn

12

48.000,00 kn

ostale usluge tehnički pregled vozila

600,00 kn

3

1.800,00 kn

ostale usluge ENC

2.000,00 kn

3

6.000,00 kn

Rashodi materijal i energiju

uredski materijal (i higijena)

1.500,00 kn

12

18.000,00 kn

energija ured

1.600,00 kn

12

19.200,00 kn

energija gorivo

1.500,00 kn

12

18.000,00 kn

sitni inventar

300,00 kn

12

3.600,00 kn

Auto gume

3.000,00 kn

2

6.000,00 kn

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

reprezentacija

4.000,00 kn

1

4.000,00 kn

članarine

800,00 kn

1

800,00 kn

kotizacije

3.000,00 kn

1

3.000,00 kn

ostali (porez cestarina i sl.)

6.500,00 kn

1

6.500,00 kn

Financijski rashodi

bankarski troškovi

750,00 kn

12

9.000,00 kn

Donacije

donacije za HCRV ili dr.)

                    

1

 

Kazne, penali, štete

isto

1.000,00 kn

1

1.000,00 kn

Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija

projektno i drugo

177.000,00 kn

1

177.000,00 kn

UKUPNO RASHODI

 

 

 

2.310.000,00 kn

         

PRIHODI

opis

iznos

količina

ukupno Kn

Prihodi od financijske imovine

kamate, tečajne razlike i sl.

   

                       -   kn

Prihodi od nefinancijske imovine

zakup i iznajmljivanje

   

                       -   kn

Prihodi od donacija

državni proračun

   

180.000,00 kn

proračun JLS

   

250.000,00 kn

inozemne vlade i međunarodne organizacije

   

400.000,00 kn

trgovačka društva i druge pravne osobe

   

280.000,00 kn

građani i kućanstva

   

                       -   kn

ostali prihodi  - EU fondovi

   

1.200.000,00 kn

Ostali nespomenuti prihodi

naplaćena otpisana potraživanja

   

                       -   kn

Višak prihoda

     

                       -   kn

UKUPNO PRIHODI

     

2.310.000,00 kn

         

NEMAMO NIKAVIH ZADUŽIVANJA I OTPLATA TE NISMO U OBVEZI SASTAVITI PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA.

 

finpo

Udruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.