Godišnji financijski plan

Na skupštini Udruge “MI”- Split, dana 25. listopada 2022. prihvaćen je Financijski plan za 2023. godinu.

Rashodi za radnike (plaće i doprinosi) plaće 18.581,19 € 12 222.974,32
Materijalni rashodi   -   €    
Naknade troškova radnicima službena putovanja (javni prijevoz, smještaj, parking i dr.) 371,62 € 12 4.459,49
dnevnice 159,27 € 12 1.911,21
Naknade troškova volonterima   19,91 € 10  199,08
Izdaci za naknade osobama izvan radnog odnosa honorari 9.290,60 € 1  9.290,60
osvježenje -   €    
putni trošak -   €    
Rashodi za usluge telefon 464,53 € 12  5.574,36
pošta 26,54 € 12  318,53
usluge tekućeg održavanja ured 398,17 € 12  4.778,02
usluge investicijskog održavanja ured/program 663,61 € 1 663,61
usluge tekućeg održavanja - automobili 199,08 € 12 2.389,01
promidžba 1.990,84 € 1  1.990,84
komunalne usluge 250,00 € 12  3.000,00
zakupnine i namajmnine 238,90 € 12 2.866,81
zdravstvene usluge   1  
intelektualne usluge (revizija i sl.) 1.990,84 € 1   1.990,84
računalne usluge 132,72 € 12   1.592,67
ostale usluge - knjigovodstveni servis 530,89 € 12  6.370,69
ostale usluge tenički pregled vozila 79,63 € 3  238,90
ostale usluge ENC 265,45 € 3   796,34
Rashodi materijal i energiju uredski materijal (i higijena) 199,08 € 12  2.389,01
energija ured 240,00 € 12 2.880,00
energija gorivo 240,00 € 12  2.880,00
sitni inventar 39,82 € 12  477,80
autogume  398,17 € 2  796,34
Ostali nespomenuti materijalni rashodi reprezentacija 530,89 € 1 530,89
članarine   106,18 € 1  106,18
kotizacije 398,17 € 1  398,17
ostali (porez cestarina i sl.)  862,70 € 1  862,70
Financijski rashodi bankarski troškovi 110,00 € 12  1.320,00
Donacije donacije za HCRV ili dr.)   1  
Kazne, penali, štete isto 132,72 € 1   132,72
Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija projektno i drugo 23.491,94 € 1   23.491,94
UKUPNO RASHODI   -   €    307.671,08
    -   €    
PRIHODI opis   količina  ukupno € 
Prihodi od financijske imovine kamate, tečajne razlike i sl. -   €    
Prihodi od nefinancijske imovine zakup i iznajmljivanje -   €    
Prihodi od donacija državni proračun -   €     23.890,11
proračun JLS -   €   33.180,70
inozemne vlade i međunarodne organizacije -   €    53.089,12
trgovačka društva i druge pravne osobe -   €    37.162,39
građani i kućanstva -   €    
ostali prihodi  - EU fondovi -   €    160.348,76
Ostali nespomenuti prihodi naplaćena otpisana potraživanja -   €    
Višak prihoda   -   €    
UKUPNO PRIHODI       307.671,08 €
         
NEMAMO NIKAVIH ZADUŽIVANJA I OTPLATA TE NISMO U OBVEZI SASTAVITI PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA.  

finpoUdruga "MI" - Split je partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u provedbi programa
Regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

UNHCR logoUdruga "MI" - Split je dugogodišnji implementing partner Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice u provedbi programa
"Izgradnja društva dobrodošlice".

hrvatska mreza

Ured za udruge

Projekt PROCAREFUL sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Izražena stajališta isključiva su odgovornost Udruge "MI" - Split i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“