O Forumu za organizacije civilnoga društva > Forum OCD-a SD županije

Statut Foruma OCD SDŽ

(1/1)

admin:
Na temelju članka 3., 7. i 11. Zakona o udrugama («Narodne novine br. 88/01.), na Osnivačkoj skupštini Foruma organizacija civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije, održanoj 14. ožujka 2006. u Splitu, predlaže se usvojiti sljedeći

STATUT FORUMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


I.  PREAMBULA

Organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu OCD) na području Splitsko dalmatinske županije u želji djelotvornijeg oblikovanja i zastupanja interesa i potreba članova zajednice dragovoljno se okupljaju u neformalni savez – Forum organizacija civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije. Povezivanjem i međusobnom suradnjom stvoriti će se pretpostavke za jačanje sveukupne pozicije udruga, kako za izgrađivanje široke društvene potpore za ideje koje će se predstavljati, tako i za pregovaranje i lobiranje prema tijelima lokalnih vlasti u iznalaženju kvalitetnijih rješenja koje će unaprijediti međusektorsku suradnju na lokalnoj razini.
Kao izrazito važan čimbenik razvoja i demokratizacije hrvatskog društva  prepoznajemo svoje mjesto, svoju odgovornost i svoj poziv, te kao odgovor na potrebu vremena želimo što aktivnije sudjelovati u ovim procesima.


II. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim  uređuje se naziv i sjedište saveza OCD, svrha i cilj osnivanja, aktivnosti, načela na kojima djeluje savez, članstvo, unutarnji ustroj, tijela saveza i način financiranja saveza.

Članak 2.
Naziv saveza OCD glasi: Forum organizacija civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Forum).
U međunarodnim kontaktima Forum će pored svog naziva na hrvatskom jeziku, rabiti i prijevod na engleskom jeziku koji glasi: Civil Society Organizations Forum from Split-Dalmatia County .

Članak 3.
Sjedište Foruma je u Splitu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština Foruma.

Članak 4.
Forum ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika, a sadrži naziv Foruma na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 5.
Forum zastupa i predstavlja Savjet Foruma.
Savjet za zastupanje i predstavljanje Foruma može ovlastiti jednog ili više članova Savjeta, kao i članove radnih tijela angažiranih na razradi i pripremi prijedloga i dokumenata po pojedinim temama iz djelokruga rada Foruma.

Članak 6.
Rad Foruma je javan.
Javnost rada ostvaruje se putem javnih priopćenja i preko sredstava javnog informiranja. Forum izvješćuje svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine i pisanim izvješćima sa spomenutih sjednica elektronskom poštom.

III. SVRHA OSNIVANJA/CILJEVI I DJELATNOST

Članak 7.
Svrha osnivanja Foruma je osnaživanje uloge i utjecaja OCD koji pridonosi razvitku socijalnog kapitala u županiji Splitsko-dalmatinskoj u skladu s vrijednostima demokratskog i humanog društva.
Forum ima zadaću djelovati na razvitku unutar sektorske i međusektorske suradnje te na  povećanju prisutnosti i utjecaja javnosti u radu OCD.

Članak 8.
U ostvarivanju ciljeva Forum će provoditi sljedeće aktivnosti:
·    Zagovaranje razvoja demokratskih procedura
·    Ostvarivanje otvorenog i kvalitetnog dijaloga Foruma i jedinica lokalne uprave i samouprave
·    Unaprjeđenje socijalno odgovornog ponašanja gospodarskih subjekata i medija
·    Zalaganje za osiguranje kvalitete i transparentnosti rada unutar sektora
·    Izgradnja pozitivnog imagea civilnog društva  u javnosti
·    Utjecanje na stvaranje i provedbu pozitivne pravne regulative potrebne za funkcioniranje OCD

Članak 9.
Svrha i djelovanje Foruma ostvaruju se na načelima suradnje, solidarnosti, tolerancije uzajamnog uvažavanja i javnosti rada.
U slučaju povrede načela navedenih u prvom stavku ovog Članka i nemogućnosti rješenja nastale situacije dogovorom, oformit će se ARBITRAŽNA KOMISIJA ili SUD ČASTI koji će se sastoji od po jednog predstavnika strana u sporu, te zajednički odabranog pregovarača / posrednika.

IV. ČLANSTVO

Članak 10.
Forum je nestranačka, dragovoljna i neprofitna organizacija.
Članstvo u Forumu čine organizacije civilnog društva koje djeluju na području Splitsko-dalmatinske županije, koje potpisivanjem Pristupnice i prihvaćanjem ovog Statuta odluče međusobnom suradnjom i zajedničkim aktivnostima postići ciljeve i načela Foruma.

Članak 11.
Udružujući se dragovoljno u Forum sve članice i nadalje zadržavaju pravnu osobnost i autonomnost u svom programskom djelovanju i financijama.
Forum vodi popis svojih članica.
Forum je otvoren i za naknadno pristupanje, pod jednakim uvjetima, svih OCD koje to pismeno zatraže od Savjeta Foruma, priloživši rješenje o registraciji, izjavljujući da u potpunosti prihvaćaju sve odredbe ovog  Statuta i ostale akte Foruma.

Članak 12.
Prava i obveze članica su:
·    da sudjeluju u radu Foruma,
·    da biraju i budu birani u tijela Foruma,
·    da iniciraju i predlažu pokretanje akcija od zajedničkog interesa,
·    da svojim radom u Forum doprinesu ostvarivanju ciljeva i ugledu Foruma,
·    da poštuju odredbe zakona i propisa RH,  Statuta i drugih općih akata Foruma,
·    da budu informirani o radu Foruma, kao i o svim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 13.
Članstvo u Forumu prestaje:
·    dobrovoljnim istupanjem,
·    prestankom postojanja članice
·    gubitkom prava zbog postupanja protivno odredbama ovog  Statuta

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Foruma na prijedlog Savjeta. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.
Forum se može udruživati u regionalne, državne i međunarodne asocijacije.
Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Foruma  donosi Skupština.


V. UPRAVLJANJE  FORUMOM I TIJELA FORUMA

Članak 15.
Članice Foruma upravljaju Forumom na Skupštini i preko izabranih predstavnika u Savjet.

Članak 16.
Tijela Foruma su:
1) Skupština
2) Savjet
3) Nadzorni odbor

Svaka članica u tijelima Foruma može participirati samo sa jednim članom.
Mandatno razdoblje tijela, odnosno članova tijela Foruma traje 2 (dvije) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo Foruma.
Skupštinu čine sve članice Foruma.

Članak 18.
Izborna Skupština Foruma održava se svake dvije godine. 
U međuvremenu će se, prema potrebi a najmanje dvaput godišnje, održavati tematska zasjedanja Skupštine.
Sjednice Skupštine saziva Savjet pri čemu je dužan pozive i radne materijale za sjednicu dostaviti članicama najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
Savjet obvezan je sazvati skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor ili 5 članica Foruma, koji zahtjev podnose pismenim putem.
Ukoliko Savjet u roku od 7 dana od dana dobivanja zahtjeva ne sazove Skupštinu, Skupštinu mogu sazvati sami predlagači po proceduri iz st. 3. ovog članka.

Članak 19.
Najvažnije zaključke i odluke Skupština će uvijek pokušati donijeti konsenzusom, a ukoliko se konsenzus ne može postići, odluke će se donositi natpolovičnom većinom prisutnih članica Foruma, uz uvažavanje prava svake članice na izdvojeno mišljenje.

Svaka članica Foruma ima jedan glas. Nijedna članica svoj glas ne može prenijeti na drugu članicu.
Ukoliko se donosi odluka o prestanku rada Foruma, za nju je potrebna  dvotrećinska većina svih članica Foruma.
Na Skupštini članovi odlučuju javnim glasovanjem. U posebnim slučajevima, ako većina članova tako odluči, glasovanje se obavlja i tajno.

Članak 20.
Na sjednicama Skupština:

·    donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta,
·    bira i razrješava članove Savjeta i Nadzornog odbora
·    utvrđuje programsku strategiju djelovanja
·    razmatra i usvaja izvješća o radu Savjeta i Nadzornog odbora
·    razmatra stanje u problematici razvoja civilnog društva
·    donosi odluku o udruživanju u regionalne, državne i međunarodne asocijacije,
·    odlučuje o prestanku rada Foruma,
·    obavlja i druge poslove predviđene zakonom i propisima RH, ovim  i drugim aktima Foruma.

Savjet

Članak 21.
Savjet je izvršno i operativno tijelo Skupštine koje obavlja poslove i izvršava zadatke između dvije sjednice Skupštine.
Savjet sastoji se od sedam (7) članova.
Izbor članova Savjeta vrši se na Izbornoj skupštini tajnim glasovanjem.
U Savjet se biraju predstavnici OCD koji od predloženih kandidata dobiju najveći broj glasova.
Savjet među svojim članovima bira koordinatora koji će rukovoditi i koordinirati radom Savjeta.

Članak 22.
Ukoliko se broj članova Savjeta iz bilo kojih razloga smanji, na prvoj narednoj Skupštini izvršiti će se izbor novih članova do punog broja.

Članak 23.
Savjet se saziva po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi koordinator (voditelj) Savjeta.
Savjet se također sastaje ako to zatraže najmanje dva člana Savjeta ili pet (5) članica Foruma radi argumentiranog prijedloga neke inicijative.
Inicijative i prijedlozi dostavljaju se Savjetu u pismenoj formi.

Članak 24.
Savjet može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova odbora.

Članak 25.
Savjet:
·    koordinira radom Foruma u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Foruma,
·    izvršava odluke Skupštine,
·    predlaže nacrt  Statuta, njegovih izmjena i dopuna, te  predlaže opće akte Foruma,
·    podnosi izvještaje o svom radu Skupštini,
·    operacionalizira program rada Foruma i predlaže način njegove realizacije
·    osniva posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja
·    obavlja i druge poslove i zadatke koji se odnose na planove i programe Foruma, a koje mu zaključcima Skupštine i odlukama članica, budu stavljeni u zadatak.

Nadzorni odbor

Članak 26.
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Foruma o čemu podnosi izviješće Skupštini. O svom nalazu i mišljenju obavještava i tijelo čiji je rad nadzirao.
Nadzorni odbor broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici. U Nadzornom odboru ne može se birati onaj član koji je ujedno u sastavu Savjeta.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik ili dva člana Nadzornog odbora.
Sva su tijela Foruma dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u svu dokumentaciju koja se tiče djelatnosti Foruma.

Posebna radna tijela

Članak 27.
Radi rješavanja aktualnih zahtjeva, proučavanja i razrade pojedinih programskih pitanja te pripremanja prijedloga, Savjet može osnovati posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja.

Odlukom kojim se osnivaju ova posebna tijela određuje se sastav, broj članova i zadaci.
Navedena radna tijela Savjeta mogu biti stalna ili privremena.


VI.  FINANCIRANJE FORUMA

Članak 28.
Forum je neprofitna asocijacija OCD, čije troškove rada snose članice. Novčana sredstva mogu se pribavljati i od članarine, donacija i poklona, te ostalih prihoda sukladno zakonskim mogućnostima.
Pribavljena sredstva koristiti će se isključivo za aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva Foruma.
Financijsko poslovanje će se voditi preko pod-računa neke od članica Foruma, koja ima kapacitete za vođenje financijskog poslovanja, u kojem slučaju je dužna upravnim tijelima foruma osigurati pristup dokumentaciji o upravljanju sredstvima.

VII.  PRESTANAK RADA FORUMA

Članak 29.
Forum prestaje radom odlukom Skupštine ili ukoliko se ispune zakonske pretpostavke.
Odluka Skupštine o prestanku rada Foruma donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članica Foruma zastupljenih u Skupštini.

VIII.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Svaka članica Foruma obavezna je poštivati načela i pravila usvojena ovim .
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana njegova donošenja na Skupštini Foruma dana  14.3.2006. godine.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju