Autor Tema: Prijava promjena i prestanak djelovanja udruge  (Posjeta: 4114 puta)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Postova: 194
Prijava promjena i prestanak djelovanja udruge
« u: Travanj 25, 2014, 11:00:12 prijepodne »
1. Mora li udruga prijavljivati promjene naziva udruge, osoba ovlaštenih za zastupanje, statuta, sjedišta i slično?

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena u Re­gistar udruga koje se odnose na statut, naziv, adresu sjedišta, osobe ovlaštene za zastupanje i prestanak udruge. Zahtjevu se prilažu zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donoše­nje odluke zbog koje se traži upis promjene u Re­gistar udruga, odluka o promjeni, novi statut ili ­nje­gove izmjene i dopune (ako je predmet upisa bila promjena statuta) te preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupa­nje (ako je predmet upisa bila promjena osoba ovlaštenih za zastupanje). O upisu promjena u Re­gistar udruga donosi se rješe­nje. Uz rješe­nje, udruzi će se dostaviti i primjerak ovjerenoga novog statuta ili izmjena i dopuna statuta ako je predmet upisa bila promjena statuta.
 
 
2. Mora li udruga prijavljivati promjene i u Registar neprofitnih organizacija?
 
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je, nakon dobivenog Rješenja o upisu promjena u Registru udruga, u roku od dva dana o promjenama obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca Promjene u Registru neprofitnih organizacija (obrazac RNO-P se u elektroničkom obliku nalazi na web stranici Ministarstva financija) kako bi se promjena podataka provela i u Registru neprofitnih organizacija. Ispunjen i ovjeren obrazac dostavlja se poštom na adresu: Ministarstvo financija, Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.
 
 
3. Podnosi li se zahtjev za prijavu promjena u Registru udruga u slobodnoj formi ili na propisanom obrascu?
 
Promjene se prijavljuju na za to propisanom obrascu http://www.uprava.hr/UserDocsImages/Registri_i_Matice/Obrasci/zahtjev_za_upis_promjena_u_registar_udruga_rh.pdf.
 
 
4. Podnosi li se zahtjev za prijavu promjena u Registru neprofitnih organizacija u slobodnoj formi ili na propisanom obrascu?
 
Promjene u Registru neprofitnih organizacija prijavljuju se Ministarstvu financija na za to propisanom obrascu koji se u elektroničkom obliku nalazi na web stranici Ministarstva financija. Ispunjen i ovjeren obrazac dostavlja se poštom na adresu: Ministarstvo financija, Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.
 
 
5. Što je potrebno priložiti zahtjevu za prijavu promjena u Registar udruga?
 
Zahtjevu za prijavu promjena je potrebno priložiti zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga i odluku o promjeni. Ako je predmet promjene statut, potrebno je priložiti novi statut ili njegove izmjene i dopune (u 2 primjerka), a ako je predmet promjene osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
 
 
6. Što je potrebno priložiti zahtjevu za prijavu promjena u Registar neprofitnih organizacija?
 
Uz obrazac RNO-P za prijavu promjena u Registru neprofitnih organizacija nije potrebno dostavljati dokaze o promjeni.
 
 
7. Smije li udruga rabiti promijenjene podatke o promjenama prije nego budu upisani u Registar udruga?
 
Ne, udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u Re­gistar udruga i o tome doneseno Rješenje nadležnog ureda državne uprave.  U slučaju da u pravnom prometu rabi podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga, udruga čini prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.
 
 
8. Tko može obavijestiti registracijsko tijelo da je udruga prestala djelovati?
 
Svatko tko ima saznanja da je određena udruga prestala djelovati može o tome obavijestiti registracijsko tijelo (npr. članovi udruge, zainteresirane fizičke i pravne osobe i dr.). Na temelju takve obavijesti registracijsko će tijelo utvrditi vjerodostojnost informacije o prestanku djelovanja udruge te će, ukoliko utvrdi da je udruga prestala djelovati, donijeti rješenje o prestanku udruge.
 
 
9. Je li udruga obvezna prijaviti prestanak djelovanja Registru neprofitnih organizacija?
 
Nije, neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra, a obavijest o tome Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.
 
 
10. Može li se protiv udruge provesti stečajni postupak?
 
Može, i to u slučaju kada se potraživanja vjerovnika udruge ne mogu namiriti iz njezine imovine ili kada je djelovanje udruge zabranjeno odlukom suda. Stečajni se postupak provodi sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ako udruga ima dovoljno imovine za namirenje vjerovnika, a odluku o prestanku postojanja udruge je donijelo nadležno tijelo udruge, provodi se postupak likvidacije sukladno odredbi članka 29. i 30. Zakona o udrugama.
 
 
11. Kada se provodi likvidacijski postupak i tko ga provodi?
 
Likvidacijski postupak se provodi u nekim slučajevima prestanka udruge. Ako je odluku o prestanku postojanja udruge donijelo nadležno tijelo udruge, likvidacijski postupak provodi osoba koju je odredilo to nadležno tijelo. Ako je utvrđen prestanak djelovanja udruge ili je djelovanje udruge zabranjeno odlukom suda, likvidacijski postupak provodi osoba koju odredi registracijsko tijelo.
 
 
12. Može li se udruga pretvoriti u neku drugu vrstu pravne osobe?

Udruga se ne može odlukom osnivača ili članova pretvoriti u neku drugu vrstu pravne osobe, a koja bi u odnosu na udrugu imala pravni kontinuitet, odnosno koja bi bila pravni slijednik udruge.

izvor: www.uzuvrh.hr
Možete li izravno i iz prve odgovoriti otkud, zapravo, izvire vaše stvaralaštvo? Je li to genetski kod, je li to i ovaj korijen, je li to mozak, je li to duša i vaše veliko iskustvo, ili je to uz pomoć neba?